Englishنقشه پرتالصفحه اصلیایران
 
فاصلهاطلاعیه هافاصلهمیز خدمات الکترونیکی سازمان هواشناسیفاصلهارتباط با مافاصلهدرباره مافاصلهنظر سنجی سازمان هواشناسیفاصلهسوالات متداول
اخبار

سيزدهمين جلسه ديسكاشن هواشناسي كشاورزي  با حضور اعضاء درسال زراعي جديد  تشكيل گرديد.ابتدا  شرايط دمايي و بارشي  هفته  قبل و پيش بيني روزهاي آينده توسط مهندس خدابخش ازطريق ويدئو كنفرانس ارائه شد. درطول سه روز قبل روند دما افزايشي وبراي شهر اصفهان به حداكثر19 درجه سانتيگراد وحداقل 3 درجه سانتيگراد رسيد.بيشترين دما به ميزان 25 درجه درشهرستان آران وبيدگل  وحداقل به ميزان 2- درجه درايستگاه ميمه به وقوع پيوست. متوسط دماي هوا نيز دركل بالا تراز نرمال مي باشد.ازفردا شاهد ناپايداريهاي جوي خواهيم بود. سامانه كم فشاردرسطح زمين وكم ارتفاع درسطوح مياني جو حاكم هستند.پيش بيني مي شودروند دما تادوروز آينده افزايشي سپس روند كاهشي داشته باشد. حداكثر دماي شهراصفهان به 19وحداقل آن به 3 درجه سانتيگراد باوزش باد تا3 متربرثانيه برسد.

آقاي مهندس اسدي رييس تهك اهميت دوره هاي آماري مورد استفاده درگزارشهاي پژوهشي رامطرح وبه توضيح موارد تشكيل نمايشگاه كشاورزي وسمينار خشكسالي درشهرستان سميرم باهمكاري ارگانهاي مربوطه پرداخت.ايشان حضور نمايندگان بخش هاي مختلف تخصص هاي كشاورزي را درجلسات ديسكاشن تهك كشاورزي بسيار بااهميت دانستند.

درادامه جلسه دبيرجلسه نيز شرايط رويشي محصولات زراعي وباغي استان را بررسي واثرات پارامترهاي جوي خصوصا دما رابررويش محصولات مورد تحليل قراردادند.سپس  پارامترهاي دما،بارش وواحدهاي حرارتي دريافتي درپايان هفته زراعي شماره 14 ، نوامبر2017 ، آذر ماه 96، پاييز1396 وسال زراعي 96-95 اداره هواشناسي اصفهان و نجف آباد نسبت به سال قبل ودوره مشابه بلندمدت موردمقايسه قرارگرفت. متوسط دمااين هفته 5/10درجه سانتيگراد كه ازسال قبل و نرمال مدت مشابه بيشتر بود.شرايط براي خاتمه مراحل پاياني رويشي درختان فراهم و رفع نيازهاي سرمايشي درختان مانند بادام درحال انجام است.

درپايان مصوبات جلسه قبل بررسي وتوصيه هاي ذيل جمعبندي وتوسط دبيرجلسه قرائت گرديد.

اصفهان :

1-مرتعداران استان باتوجه به كاهش چشمگير بارندگي ، به منظورجلوگيري ازآسيب به پوشش گياهي ، نسبت به رعايت ظرفيت چراي دام درمراتع قشلاقي اهتمام نمايند.

2- باتوجه به وزش بادازتردد واسكان در زير درختان فضاي سبز شهري خودداري گردد.

3- باتوجه به عدم بارش مناسب پاييزه وتداوم خشكسالي استان، ازهرگونه توسعه باغات خودداري شود.

4- به دليل عدم بارش مكفي در سطح استان آبياري سبك مزارع غلات وكلزا حتي المقدورقبل از ظهرانجام شود.

5-باغداران نسبت به رنگ آميزي تنه درختان بارنگ سفيد تاارتفاع 80 سانتيمتري جهت جلوگيري ازترك خوردگي تنه اقدام نمايند.

6-مرتعداران براي جلوگيري از يخ زدگي آب وآسيب ديدن آبشخورها وآب انبارهاي سيماني تمهيدات لازم را به عمل آورند.

7- باغداران شهرستانهاي سميرم و دهاقان توصيه مي شود جهت مبارزه با شفيره هاي زمستان گذران مينوزهاي درختان ميوه نسبت به معدوم نمودن برگهاي ريخته شده اقدام نمايند.

8-به باغداران توصيه مي شود جهت كاهش خسارت آفات و بيماريها ،نسبت به بهداشت باغات (حذف وخارج نمودن شاخه هاي درختان آلوده به آفات وبيماريها) اقدام لازم را به عمل آورند.

9-باغداران استان نسبت به عمليات تغذيه باغ بصورت چالكود با كودهاي آلي وشيميايي توصيه شده اقدام نمايند.

10-باغداران نسبت به انجام عمليات هرس درباغاتي كه خزان كامل نموده اند اقدام نمايند.

11-مرتعداران با توجه به افت درجه حرارت حداقل سطح زمين به زير صفردر ساعات شب نسبت به تامين گرماي جايگاه دامها اقدام نمايند.

      ميمه:

1- گلخانه داران محترم بخش ميمه با توجه به اختلاف دمايي شب وروز و وزش باد نسبتآ شديد نسبت به كنترل دما و سازه گلخانه اقدام نمايند.

2- باغداران محترم نسبت به رنگ آميزي تنه درختان با رنگ سفيد تا ارتفاع 80 سانتيمتري جهت جلوگيري از ترك خوردگي تنه درختان اقدام واز هرگونه توسعه باغات بدون آب مطمين خوداري ونسبت به بيمه باغات خود هرچه سريعتر اقدام نمايند .

3-. باغداران محترم بخش ميمه با توجه به شيوع آفت زنجيره و كرم سفيد ريشه در باغات بخصوص انگور نسبت به يخ آب زمستانه جهت كنترل آفات اقدام نمايند.

4- زارعين محترم بخش ميمه با توجه به عدم بارش درفصل پاييز و پيش بيني تداوم اين وضعيت نسبت به آبياري سبك گندم و جو قبل از ظهراقدام و در صورت مشاهده علايم خسارت سرمازدگي به محصولات پاييزه(گندم و جو) بلافاصله جهت اعلام خسارت به مركز جهاد كشاورزي وبانك كشاورزي مراجعه نمايند.

5-باغداران محترم نسبت به عمليات تغذيه باغ بصورت چالكود با كودهاي آلي و شيميايي توصيه شده اقدام وجهت كاهش خسارت آفات و بيماريها نسبت به بهداشت باغ(حذف و خارج نمودن شاخه هاي آلوده ) اقدام نمايند.

6- زعفرانكاران محترم بخش در صورت بودن آب اضافي با استفاده از كودهاي ماكرو با پتاس بالا و ميكرو محصول خود را آبياري نمايند.

( بارندگي سال زراعي (2/.) دي ماه 96 ميزان بارش تا كنون صفر ثبت گرديده است كه دردي ماه 95 ميزان بارش ماهيانه 5/22ميليمتر ثبت گرديده است ( دماي حداكثر 17وحداقل 2- درجه طي 24 ساعت گذشته)

     خور:

الف: توصيه كارشناس جهاد كشاورزي: الف: توصيه كارشناس دامپزشكي:

1-   نسبت به ناراحتي هاي تنفسي دام ها ( هر چند سبك و مختصر) بي تفاوت نباشيد. با دامپزشكي مشورت نموده و از واكسن هاي پيشگيرانه بيماري هاي تنفسي استفاده نماييد.

2-   به توصيه هاي دامپزشكي در مورد آنفولانزاي فوق حاد پرندگان توجه جدي فرماييد.

   شماره تماس دامپزشكي 1512 مي باشد.

 

ب: توصيه كارشناس جهاد كشاورزي:

1-    زعفران كاران استفاده از كود هاي ماكرو با پتاس بالا و ميكرو همراه با آب آبياري را در اين هفته در دستور كار خود قرار دهند.

2-    كود دهي نخيلات با استفاده از چالكود بر اساس آزمايشات خاك يا توصيه كارشناسان.

3-    با غداراني كه نهال UCB1 كشت نموده اند و تا كنون از محلول هاي خزان كننده استفاده ننموده اند با توجه به پيش بيني كاهش دما حتما نسبت به پوشش نهالهاي خود اقدام نمايند.

4-    باغداران خرما جهت حفاظت از نهال هاي جوان از خطر سرمازدگي نسبت به پوشش مناسب اقدام نمايند.( پوشش مناسب: بدين صورت مي باشد كه اطراف هر نهال به فاصله 10 سانتيمتر سه قطعه چوب عمودي داخل زمين نصب كرده و پوشش را اطراف اين سه قطعه چوب قرار مي دهيم كه بين نهال با پوشش يك فاصله 10 سانتيمتري وجود داشته باشد.

5-    كشاورزان مي توانند در ساعات گرم روز نسبت به مبارزه با علفهاي هرز پهن برگ و باريك برگ مزارع گندم و جو اقدام نمايند.

ج: توصيه كارشناس منابع طبيعي و آبخيزداري:

1-           با توجه به وزش باد مرتعداران از افروختن آتش در مراتع خودداري نموده و در صورت نياز پس از اتمام كار از خاموش شدن آتش مطمئن شوند و در صورت مشاهده هر گونه آتش در مراتع، تاغزارها و بوته ها مراتب به شماره تلفن رايگان 1504 اطلاع رساني گردد.

2-           طبيعت محلي است براي توليد اكسيژن، حفظ منابع آب و خاك و تكامل حيات وحش. بنابراين در حفظ آن كوشا باشيم.

3-             با توجه به تاثير پوشش گياهي بر روي فرسايش خاك و گرد وغبار از چراي خارج از فصل در مراتع خودداري گردد.      

 

د: توصيه كارشناسان محيط زيست:

1-             اعلام به موقع هر گونه تلفات و يا موارد مشكوك به بيماري به اداره حفاظت محيط زيست خور اعلام گردد.

2-             اجراي تمديدات لازم به منظور جلوگيري از هرگونه اختلاط بين طيور اهلي با پرندكان وحشي صورت پذيرد. 

3-             از هدر رفت آب چشمه سارها و مخازن در مناطق تحت مديريت وآزاد، و نيز آلوده نمودن آنها خودداري و بهداشت را رعايت نموده و در صورت مشاهده به شماره تلفن "46324840" اطلاع رساني گردد.          

    داران:

1-                        باغداران محترم: با توجه به پوشش برف و بمنظور جلوگيري از خسارت جوندگان بويژه خرگوش نسبت به پوشاندن تنه نهال هاي جوان اقدام نمايند.

2-                        باغداران محترم: نسبت به جمع آوري بادامهاي آلوده به زنبور مغز خوار (زنگوله) و سوزاندن آنها اقدام نمايند

3-                        باغداران عزيز: نسبت به سمپاشي تنه درختان با استفاده از سموم قارچ كش بر عليه بيماري هاي قاچي اقدام نمايند.

4-                        باغداران عزيز: زمان براي تغذيه باغات و چالكود مناسب بوده در اولين فرصت نسبت به انجام عمليات كودهي اقدام نمايند

5-                        كليه كشاورزان: بمنظور مبارزه با موش صحرائي نسبت به تهيه و نصب طعمه مسموم در محل خروجي سوراخ هاي موش اقدام نمايند

6-                        سيب زميني كاران عزيز: با توجه به افت دما نسبت به تنظيم دريچه هاي تهويه در انبار اقدام نمايند.

7-                        گلخانه داران: نسبت به تنظيم دريچه هاي تهويه و تنظيم دماي گلخانه بطور مداوم با توجه به تغييرات دمائي روزانه اقدام نمايند.

8-     كليه كشاورزان: با توجه به افت دما در حد يخبندان نسبت به اضافه نمودن ضد يخ به رادياتور ماشين آلات اقدام نمايند

      نايين:

بر اين اساس به كشاورزان، باغداران، واحدهاي پرورش دام و طيور و گلخانه داران شهرستان توصيه مي شود:

1) با توجه به شرايط دمايي منطقه گلخانه داران و سالن هاي پرورش دام و طيور و نيز سالن هاي پرورش قارچ ضمن تامين سوخت مورد نياز و اطمينان از عملكرد صحيح سيستم هاي گرمايشي، كنترل و نظارت كافي نسبت به مصرف بهينه انرژي و تنظيم دما داشته باشند.                                                                                                                                                   

2)تنظيم دماي سالن ها و اعمال حداقل تهويه در واحدهاي پرورش طيور به هنگام شب و اوايل جوجه ريزي به منظور خروج گازهاي مضر و پيش گيري از بيماري هاي تنفسي صورت گيرد.

 3) با توجه به پيش بيني وزش باد نسبتاً شديد در برخي ساعات روز سه شنبه هفته جاري، تمهيدات لازم جهت جلوگيري از خسارات احتمالي توسط گلخانه داران و متصديان واحدهاي پرورش دام و طيور در نظر گرفته شود.

4) با توجه به پيش بيني وقوع دماي زير صفر در روزهاي پاياني هفته جاري، جهت جلوگيري از خسارات يخ زدگي، بازديد وضعيت ضديخ ماشين آلات كشاورزي و نيز تخليه شبكه هاي آبياري و لوله هاي انتقال آب انجام شود.

         نطنز:

الف؛ توصيه هاي كارشناسان جهاد كشاورزي:

1 -به زنبورداران توصيه مي شود جهت جلوگيري از سرما كندوهاي خود را در محل مناسب قرار دهند.

2-به گلخانه داران توصيه مي شود جهت جلوگيري از سرما زدگي گلخانه هاي خود را به سيستم گرمايشي مجهز نمايند. .

3- به كشاورزان زعفران كار توصيه مي شود جهت آبياري زعفران همراه با كودهاي سرك و محلول پاشي كودهاي ميكروجهت تغذيه اقدام نمايند .

4- به باغداران محصول به وانار توصيه مي شود نسبت به پاكسازي باغات خود جهت كاهش آفات درختان اقدام نمايند.

5-به باغداران بادام توصيه مي شود نسبت به جمع آوري بادامهاي آلوده و آتش زدن آن جهت مبارزه با زنبور مغز خوار بادام اقدام نمايند

6-به باغداران به توصيه مي شود جهت مبارزه با آتشك با كارشناسان مراكز خدماتي و مديريت جهاد كشاورزي هماهنگي لازم را به عمل آورند.

      ب) توصيه هاي شهرداري نطنز

1) در هنگام بارندگي برف و باران و يخ زدگي از عبور ومرور در مسيرهاي با شيب تند (بلوار پليس) جداً خوداري نمايند.

 

2)جهت امداد رساني مناسب از حركت در جلو و پشت سر ماشين آلات شهرداري خوداري نمايند.

3)در صورت بروز هر گونه حادثه مراتب را جهت امداد رساني با شماره 125- 54222100 تماس حاصل فرمايند.

4) از ريختن شاخه هاي هرس شده در مسير رودخانه ها خوداري نمايند.

ج )توصيه هاي كارشناسان منابع طبيعي:

    1 )رعايت نكات ايمني توسط مردم، بهره برداران و مرتعداران وعدم حضور در آبراهها و نقاط سيل گير با توجه به شرايط جوي

2 )عدم حضور در آبراهها و نقاط سيل گير با توجه به شرايط جوي ناپايدار

 3 )خوداري از ريختن نخاله و ضايعات در حريم و بستر مسيل ها و رودخانه ها

4)پيش بيني و ذخيره به موقع سوخت دوم توسط بهره برداران و مرتعداران منابع طبيعي

5)پوشش بيمه اي بخش منابع طبيعي(دامها، تاسيسات و....) توسط بهره برداران و مرتعداران منابع طبيعي

       اردستان :

زراعت:

1-    درهنگام وزش بادازآبياري به روش باراني خود داري گردد.

باغباني:

1-   باغداران نسبت به جمع آوري ميوه هاي آفت زده انار ،انجيرو... از روي درختان وريخته شده در كف باغ اقدام نموده و ميوهاي جمع آوري شده را معدوم نمايند.

2-   باغداران نسبت به انجام عمليات چالكود بر اساس آزمايش خاك اقدام نمايند.

امور دام و دامپزشكي:

1-درز گيري و ايزولاسيون كندوها و كوچكتر كردن دريچه پرواز

2-تنظيم و تهويه دما و رطوبت در مرغداريها ، دامداريها بدليل نوسانات دما

3-   به منظور جلوگيري از وقوع بيماريهاي كندوهاي زنبور عسل از سركشي و باز بيني كندوهاي خود در مواقع سردي هوا جدا خود داري نمايند

4-   فعال نمودن داكت مرغداريها با مواد ضدعفوني مناسب

5-   آماده به كار نمودن سيستم هاي گرمايشي در مرغداريهاو دامداريها با توجه به كاهش دما بخصوص در مناطق سرد سير

منابع طبيعي:

1-مرتعداران و گردشگران محترم حتي المقدور از افروختن آتش در مراتع خودداري نمايند و در صورت ضرورت در پايان كار از خاموش شدن كامل آتش اطمينان حاصل نمايند.

2-با توجه به وضعيت نامناسب بارش و ادامه اين شرايط مرتعداران محترم نسبت به پيش بيني لازم جهت علوفه فصل زمستان تدابير لازم را اتخاذ نمايند.

3-با عنايت به پيش بيني افت دما در اواخر هفته مرتعداران محترم پيش بيني لازم جهت شب گذ ر دام ها را بنمايند.

4-شهروندان محترم در صورت مشاهده هرگونه تخريب منابع طبيعي موارد را از طريق شماره رايگان 1504 اطلاع رساني نمايند.

         گلپايگان :

1-    كشاورزان عزيز با توجه به عدم بارش مناسب در فصل پاييز و ادامه خشكسالي نسبت به آبياري سبك مزارع گندم و جو وكلزا تا قبل از ظهر اقدام نمايند.

2-    با توجه به عدم بارش مناسب پاييزه و تداوم خشكسالي در شهرستان باغداران عزيز از توسعه باغات و مزارع تحت هر عنوان خوداري نمايند.

3-    باغداران عزيز جهت كاهش خسارت آفات و بيماريها نسبت به بهداشت باغات (حذف و خارج نمودن شاخه هاي آلوده ) اقدامات لازم را به عمل آورند.

4-    واحدهاي مرغ داري با توجه به احتمال شيوع آنفلزاي فوق حاد پرندگان نسبت به رعايت اصول بهداشتي و اصول قرنطينه و ضدعفوني سالنهاي خود اقدام نمايند.

5-    كشاورزان نسبت به اجراي طرحهاي آبياري نوين با توجه به وضعيت نامناسب آبياري سنتي اقدام نمايند.

6-    باغداران نسبت به چال كود و تغذيه باغات خود اقدام نمايند.

فريدونشهر:

1.    گلخانه داران آمادگي لازم را براي تغييرات دمايي داشته باشند.

2.    گلخانه داران نسبت به مقاوم سازي گلخانه جهت وزش باد شديد را داشته باشند.

3.    به علت شروع فصل بارندگي و برودت هوا دامداران نسبت به تهويه دامداري خود اقدامات لازم را انجام دهند.

4.    كشاورزان نسبت به كشت حبوبات پاييزه اقدام نمايند.

5.    با توجه به بارش كم سال اخير باغداران ديم كار نسبت به احداث و مرمت سامانه هاي تثبيت باران اقدام نمايند.

954
1396/10/11
۱۴۰۰ شنبه ۲۸ فروردين
ارتباط با مدیر کل
ارتباط با مدیر کل
اطلاعیه هواشناسی استان اصفهان
اطلاعیه
گزارش تصویری هوای استان اصفهان


اخبار هواشناسی استان اصفهان


اخرین تصویر ماهواره

ورود اعضا
شناسه کاربري
کلمه رمز

کدامنیت  forget کلمه رمز را فراموش کرده ام
register ثبت نام

Powered by DorsaPortal